آخرين مطالب

تخم گذاری فنچ

تخم گذاری فنچ

520 تخم گذاری فنچ

بعد از لانه سازی نوبت دوره ی تخم گذاری است که ممکن است بین ۷ تا ۴۰ روز بعد لانه سازی انجام شود در این مرحله حساس نیز کمک شما به فنچھایتان بسیار حیاتی است.

یک سوال

چه کار کنیم که فنچھایمان تخم بگذارند :

پاسخ : بھترین پاسخ این است اگر از انجام مرحله ھای قبلی که گفتم مطمئن بودید که اصلی ترین آن لانه سازی است به پرنده ھا یتان تخم مرغ آب پز بدھید ..می توانید یک تخم مرغ آپ پز کنید و ۷۰ درصد آن را خودتان میل کنیدو ۳۰ درصد باقی مانده را با چاقو و یا دست تمیز خرد و نرم کرده به صورتی که فنچ بتواند تکه ھای تخم مرغ را بخورد در کف قفس تمیز قرار دھید.فنچ ھا عاشق خوردن تخم مرغ آبپز ھستند این کار را ۳ بار در ھفته انجام دھیدتوجه کنید : ھربار تخم مرغ تازه به فنچ ھا یتان بدھید…..معمولا فنچ ماده در ھر دوره بین یک تا ۱۰ تخم می گذارد که تعداد تخم ھا با تغذیه رابطه مستقیم دارند..اما بیشتر اوقات ھمه تخم ھا تبدبل به جوجه نمی شوند ھمان طور که گفتم رکورد من ۵ جوجه بودکه نتیجه ی بسیار خوبی تلقی می شود اما ھرچه به پرنده ھایتان بیشتر برسید تعداده بیشتر از تخم ھا جوجه می شوند….بعد از تخم گذاری فنچ ھای نر و ماده به نوبت روی تخم ھا می خوابند ……در این مدت از تغذیه فنچ غافل نشوید ھمان ارزن کافی است با آب ولی ھرگز کاسه ی آب در طول دوره ی تخم گذاری برای شنای فنچ ھا قرار ندھید چون پرنده بعد از شنا از تخم ھا غافل و یا باخوابیدن با پرھای خیس تخم ھا را خراب می کند …..در طول دوره ی تخم گذاری حتما نکات زیر رعایت کنید:

۱٫ھرگز قفس پرنده رو تکان ندھید حتی برای برای چند ثانیه

۲٫ھرگز به کودکان اجازه بازی با قفس پرنده را ندھید

۳٫از تغذیه پرنده غافل نشوید ارزن + آب تازه

۴٫ھر گز برای شنای پرنده کاسه آب قرار ندھید

۵٫اگر تخمی را در کف قفس مشاھده کردید ھرگز دست بھش نزنید. نخواھید دوباره آن را سرجایش

بگذارید چون مطمئن باشید تخم خراب بوده که فنچ خودش آن را بیرون انداخته….

۶٫در شب ھرگز محل قفس را روشن نکنید و قفس را در محلی که با نور طبیعی روشن شود

بگذارید….

۷٫به غیر از قرار دان آب و غذا که با احتیاط انجام شود دیگر ھر گز دست در قفس نکنیداگر تمامی نکات و مراحل قبلی رعایت شده باشد بعد از ۱۲ تا ۲۱ روز جوجه ھا از تخم خارج میشوند و شما وارد مرحله نگھداری جوجه می شوید.شما می توانید برای تشخیص اینکه تخم ھا کی جوجه می شوند دفترچه ای تھیه کنید و ھمان روز اولی که متوجه شدید فنچ تان تخم گذاشته به ازای ھر روز یک علامت بگذارید ھمراه با تاریخ ازروز ۱۰ به بعد ھر آن امکان خارج شد جوجه ھا است اما معمولا روز ۱۲ خارج میشوند..

نگھداری از جوجه فنچ

خب این مرحله آخرین مرحله در دوره تولید مثل فنچ است….این مرحله مانند تمامی مراحل قبل شما نقش بسیار موثری دارید…..زمانی که جوجه فنچ ھا از تخم در آمدند بسیار کوچک ھستند و نیازمند تغذیه از والدین خود ھستندشما باید غذای کافی فنچ ھا و جوجه ھایشان را فراھم کنید که ھمان ارزن است البته در این مرحله برای رشد بھتر جوجه و تقویت والدین توصیه می شود حتما از تخم مرغ آب پز استفاده کنیدمی توانید ھر رور تخم مرغ آپ پز در کف قفس بگذارید فنچ ھا اول خودشان می خورند بعد به سراغ جوجه ھایشان می روند و با خارج کردن غذا از چینه دان ومعده شان دوباره به دھن میاورند و به حلق جوجه ھایشان می ریزند ھر گز سعی نکنید خودتان به جوجه ھا غذا بدھید که کاری است بیھوده و موجب می شود که فنچ فرآیند جوجه کشی را رھا کنند…..

نکات مھم در دوران جوجه داری ھم شباھت زیادی به دوران تخم گذاری دارد که عبارت است از :

۱٫ھرگز قفس پرنده رو تکان ندھید حتی برای برای چند ثانیه

۲٫ھرگز به کودکان اجازه بازی با قفس پرنده را ندھید

۳٫از تغذیه پرنده غافل نشوید ارزن + آب تازه + تخم مرغ آپ پز

۴٫ھر گز برای شنای پرنده کاسه آب قرار ندھید

۵٫اگر جوجه ی تازه متولد شده بدون پر را زنده کف قفس دیدید

 

پیشنهاد محصول مرتبط :

zenate2 تخم گذاری فنچ  zenate2 تخم گذاری فنچ

منبع : http://ivo-nkh.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

− 1 = 2